Cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, Binh đoàn 15 cũng thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào. Thời gian qua, dù còn gặp nhiều khó khăn do giá cao su và một số mặt hàng kinh tế xuống thấp, Binh đoàn vẫn nỗ lực, sáng tạo trong kinh doanh, điều hành sản xuất, duy trì tốc độ phát triển tại Việt Nam và trên đất nước bạn Lào, giúp hàng trăm người dân Lào có công việc ổn định, nâng cao đời sống. Qua đó cũng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nước bạn ổn định dân tư, phát triển kinh tế xã hội những vùng còn nhiều khó khăn.