Bản tin trưa ngày 23/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Đẩy mạnh thực hiện đột phá trong huấn luyện, đào tạo trong năm 2017.

- Các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

- Lữ đoàn Hải quân 161 sẵn sàng nhiệm vụ cứu nạn.

- Thưởng Tết cao nhất gần 400 triệu đồng.