Bản tin Trưa ngày 16/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

Thường vụ Quân uỷ Trung ương thảo luận nhiều nhiệm vụ quan trọng.

- Khả năng xuất hiện kỷ lục nắng nóng mới.