Bản tin Trưa ngày 15/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng.

- Phát huy thế mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng.

- "Nóng" những cuộc đua vào lớp 6.

- Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về căng thẳng giữa Iran và Israel.