Bản tin Trưa ngày 13/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Bảo đảm trang phục cho các khối diễu binh, diễu hành.

- Tp. Hồ Chí Minh kích thích tiêu dùng nội địa.