Khủng bố vẫn là nguy cơ đe dọa an ninh toàn cầu. Xung đội sắc tộc, tôn giáo đang diễn ra ở nhiều nơi. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên vẫn quyết liệt... Nổi lên có các quan điểm cho rằng "Việt Nam rất cần một nước lớn "chống lưng" để giữ chủ quyền biển đảo", "Không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi"... Trong chương trình Nhận diện sự thật - Số 149, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về bản chất của những quan điểm, luận điệu xuyên tạc nêu trên.