Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư là nhân sự để kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV bầu làm Chủ tịch nước. Ngay sau khi có thông báo phát đi, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, bóp méo. Với sự tham gia của vị khách mời là đồng chí Vũ Mão - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chánh Văn phòng Quốc hội - chương trình Nhận diện sự thật - Số 146 sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về vấn đề này.