Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 94:

- Dự kiến chia làm hai lớp học.

- Kỷ niệm 55 ngày nhập ngũ lứa Thể Công 1965.