Nhờ phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội xăng dầu "Dũng cảm, tận tụy, khắc phục khó khăn, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật", trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Kho 186, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần đã chủ động, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, tiêu biểu là phong trào "Thi đua quyết thắng". Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ đã khẳng định sức sống của phong trào, tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị.