Xuân Canh Tý 2020, Đảng ta tròn 90 tuổi. Thực tiễn 90 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, Đảng không chỉ đề ra đường lối cách mạng đúng đắn mà còn là chủ thể kiên quyết, sáng tạo, dũng cảm lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện thắng lợi đường lối qua từng giai đoạn lịch sử, tiến tới hoàn thành mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách mạng. Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong những năm qua chính là minh chứng sống động cho thực tiễn ấy.