Là đơn vị đầu ngành về tư vấn kiến trúc của quân đội, Viện Thiết kế, Bộ Quốc phòng luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, nhờ vậy mà Viện Thiết kế, Bộ Quốc phòng đã nỗ lực nghiên cứu, tạo nên diện mạo kiến trúc quốc phòng với sắc thái riêng, vừa mang đậm nét kiến trúc dân tộc, vừa kết hợp kiến trúc hiện đại, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, công tác của các loại hình đơn vị.