Nhà máy X51, Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được giao nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển như sửa chữa, đóng mới các loại tàu chiến, tàu bổ trợ quân sự, đồng thời là doanh nghiệp quốc phòng tham gia sản xuất kinh doanh làm dịch vụ kinh tế. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng khơi dậy trong cán bộ Đảng viên và quần chúng tinh thần thi đua, tính chủ động sáng tạo dám nghĩ, dám làm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.