Những năm gần đây, Lữ đoàn Thông tin 134 luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong huấn luyện, diễn tập, giỏi về thông tin truyền thống, khai thác, làm chủ kỹ thuật hiện đại, đảm bảo tốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống.