40 năm kể từ ngày thành lập, chặng đường được đánh dấu bằng những chiến công, thành tích vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, nhân viên chiến sĩ của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam xây đắp nên. Bằng những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố tăng cường quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã được Đảng, nhà nước ta và nước bạn Lào tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đây cũng là động để Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, chủ động, bản lĩnh, tâm huyết, chuyên sâu. Nâng cao chất lượng hiệu quả các công trình lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, phấn đấu đưa khoa học lịch sử quân sự phát triển mạnh mẽ, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.