Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không còn coi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu.