Nga phải bảo vệ chủ quyền chính trị và độc lập kinh tế là nhấn mạnh của Tổng thống Putin trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg 2022.