Sáu tháng đầu năm, công tác Thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng đã góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ kịp thời cán bộ, chiến sĩ toàn quân.