Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là tấm gương mẫu mực của người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn kiên định mục tiêu đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Trong thời kỳ được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Đức Anh đã tỏ rõ bản lĩnh với tầm cao tư duy chiến lược với những quyết định quan trọng đặt nền móng cho việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại giai đoạn tiếp theo.