Một mùa Xuân mới đã về với tiếng trống hội rộn ràng khắp nơi nơi. Lễ hội mùa Xuân đã và đang làm cho đời sống tinh thần của người dân ngày càng thêm hương sắc. Tổ chức, quản lý và phát huy tốt lễ hội chính là làm sống lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của cha ông.