Hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin đến với từng người, từng nhà, tạo nên một dấu ấn riêng trong thời điểm đại dịch diễn ra. Không chỉ có vậy, khi đại dịch qua đi những đội tuyên truyền vẫn tiếp tục hoạt động để đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đến với người dân.