Theo sát mỗi kế hoạch nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần luôn xác định rõ mục tiêu là tham mưu chỉ đạo, tổ chức bảo đảm tốt quân nhu cho sẵn sàng chiến đấu. Các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội. Trước yêu cầu xây dựng quân đội ngày càng chính quy, hiện đại thì công tác bảo đảm của ngành quân nhu cũng đòi hỏi liên tục đổi mới, không ngừng nâng cao trình độ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nghiên cứu, sản xuất, cải tiến và bảo đảm tốt hơn các sản phẩm quân nhu cho mọi tình huống.