Năm 2019, Chính phủ đưa ra mục tiêu lạm phát ở mức khoảng 4%. Tuy nhiên, có nhiều dự báo cho rằng việc giữ lạm phát ở mức này sẽ gặp nhiều thách thức bởi cả tình hình trong nước cũng như thế giới.