Tâm công là thu phục lòng người bằng chính nghĩa, thuyết phục bằng lẽ phải và đạo lý. Đó là phương pháp đã được Nguyễn Trãi vận dụng suốt những năm kháng chiến chống quân Minh, vững tin vào sức thuyết phục của chính nghĩa, của đạo lý nhân nghĩa “lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo”. Tâm công có hiệu quả cả trong thời chiến và thời bình, trở thành nét độc đáo trong kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam.