Cũng trên chiến trường Nam Trung Bộ, cùng với tướng Nguyễn Sơn trong những ngày Nam bộ kháng chiến, bên cạnh Ikawa Sei, còn có một người Việt Nam mới tên là Nguyễn Dân - Một người Áo, và ông tự nhận mình là người Do Thái phục vụ Hồ Chí Minh...