Năm 2019 hợp tác xã Sinh Dược chính thức được thành lập, là một trong những thành viên đầu tiên Cựu chiến binh Nguyễn Duy Phương có trách nhiệm quản lý và chăm sóc vườn dược liệu của hợp tác xã Sinh Dược. Bằng uy tín của một Bí thư chi bộ thôn, ông là người đứng ra tuyên truyền vận động bà con địa phương tham gia vào hợp tác xã. Cựu chiến binh Nguyễn Duy Phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, cố gắng hết sức mình để gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của một làng nghề thuốc nam truyền thống.