Chương trình nghệ thuật sân khấu chèo: Rặng trâm bầu