"Thanh niên là một cái nguồn vô tận, từ nguồn ấy mà chúng ta đào tạo những cán bộ tốt cho hiện tại và tương lai của nước nhà"

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài "Thanh niên nông thôn" đăng trên Báo Nhân dân, số 159, từ ngày 11-15/1/1954)