"Nói miệng, ai cũng nói được cần phải thực hành".

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bài nói tại Trường cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh. Đăng trên Báo Cứu quốc, số 136, ngày 8/1/1946)