"Anh chị em trí thức ta cũng nên có cuộc vận động để góp phần vào phong trào chung"

( Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói chuyện tại Hội nghị trí thức Việt Nam chống Mỹ, cứu nước, được trên Báo Nhân dân, số 4296, ngày 8/1/1966)