"Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân.Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam."

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Ba mươi năm hoạt động của Đảng, đăng trên Báo Nhân dân, số 2120, ngày 6/1/1960)