Câu chuyện về ông Nguyễn Văn Huy - một nhà giáo nghỉ hưu ở Song Khê, Bắc Giang với đam mê sưu tầm sách, mở thư viện miễn phí phục vụ người dân trong vùng nâng cao văn hóa đọc.