Tôn vinh tấm gương sáng về tinh thần giúp đỡ các trẻ em nghèo hiếu học của thầy giáo làng. Bao nhiêu năm tự nguyện cống hiến cho sự nghiệp trồng người dù  không có lấy một đồng lương.