Di sản văn hóa truyền thống là tài sản quý giá của bất kỳ dân tộc nào. Người Việt Nam chúng ta có mái đình làng, dưới mái đình ấy không chỉ là câu chuyện lịch sử của một thời sinh hoạt cộng đồng làng xã mà còn cả những giá trị về văn học dân gian kiến trúc.