Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, đó luôn là mục tiêu cao nhất của mọi tổ chức công đoàn, đặc biệt là tại các công ty, nhà máy, đơn vị. Các tổ chức công đoàn trong quân đội đã và đang có nhiều việc làm thiết thực để thực sự luôn là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên công đoàn và người lao động an tâm công tác, tích cực tham gia sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.