Trong chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 vừa được Chính Phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030, 100% siêu thị dùng bao bì thân thiện môi trường.