Trích Khoản 4 - Điều 5 và Khoản 3 - Điều 10 - Thông tư 105/2016/TTLT - BQP - BCA - BLĐTB&XH

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp ốm đau, nếu Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở hoặc người lao động được phong, thăng quân hàm, nâng lương, tăng phụ cấp thâm niên nghề hoặc thâm niên vượt khung thì mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động vẫn tính theo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng lin k trước khi nghỉ việc đ điều trị bệnh.