Việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai ở các cấp, hội Cựu chiến binh, đã góp phần củng cố niềm tin, lòng trung thành của cán bộ, hội viên với Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ ngày càng được bồi đắp, tỏa sáng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội Chủ nghĩa và nhân dân. Giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và đất nước.