Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ, thấm nhuần chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Với tinh thần sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tất cả vì miền Nam ruột thịt, toàn quân, toàn dân Thái Bình đã có rất nhiều cống hiến vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe những chia sẻ cũng như tìm hiểu những công việc thầm lặng cống hiến của các thế hệ người con Thái Bình và những cựu chiến binh hội truyền thống Trường Sơn trong chương trình "Người lính trở về".