“Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm báo. Bác còn căn dặn người làm báo: “Bắn thì phải có bia, phải có mục tiêu”. Trong khói lửa chiến tranh, mục tiêu của người làm báo là kẻ thù xâm lược. Lớp lớp các thế hệ nhà báo đã đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Ngày nay, trên mặt trận mới, kẻ thù có thể không rõ mặt, nhưng mỗi người làm báo chân chính đều đang ở trong một "cuộc chiến" đấu mới, đó là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng hành với sự phát triển và lớn mạnh của đất nước.