Mỗi nhà báo cũng cần trở thành một chiến sĩ trên mặt trận chống tin giả, tin xấu độc bằng lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh, trí tuệ của mình.