Kịp thời phản ánh thông tin, diễn biến, tình hình dịch Covid-19 cùng những chỉ đạo, khuyến cáo phòng chống dịch đến người dân, những người làm báo luôn sẵn sàng, tiên phong trên mọi mặt trận.