Trong những năm gần đây phong trào khởi nghiệp của thanh niên Bắc Giang đã và đang phát triển mạnh mẽ với rất nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, sáng tạo và nhiều triển vọng. Thậm chí có nhiều mô hình khởi nghiệp được đánh giá là liều lĩnh, có tính đột phá như mô hình bỏ các loại cây cố hữu ở vùng đất Lục Nam để chuyển sang trồng nho của một chàng trai trẻ.