Trong những tháng đầu năm 2021, bên cạnh việc chủ động đi đầu cùng với các lực lượng và nhân dân cả nước phòng, chống dịch Covid-19 thì toàn quân luôn duy trì nghiêm công tác huấn luyện, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều đơn vị đóng quân trên những địa bàn có dịch Covid-19 nhưng đã chủ động điều chỉnh chương trình, phương pháp huấn luyện nhằm huấn luyện đúng, đủ nội dung và nâng cao chất lượng tổng hợp.