Những năm gần đây, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 3 đã có sự chuyển biến tiến bộ trong công tác quản lý và xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật, nhất là trong quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng vũ khí, đạn dược. Góp phần vào kết quả trên là do ngành kỹ thuật Quân đoàn 3 đã mạnh dạn áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Ghi nhận tại Kho kỹ thuật Z9, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 3.