Các đơn vị trong toàn quân tích cực trồng cây gắn với quy hoạch, xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại và tham gia trồng, quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.