Chương trình Hồ sơ mật "Những vụ án mạng bằng chất độc - Phần 4" sẽ tiếp tục giúp quý vị và các đồng chí tìm hiểu rõ hơn về ngành độc dược pháp y hiện đại.