Chương trình "Hồ sơ mật - Những vụ án mạng bằng chất độc - Phần 3" sẽ tiếp tục giúp quý vị và các đồng chí tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của những Nhà độc học pháp y và những vụ án mà họ đã điều tra thành công.