Công tác giáo dục Quốc phòng An ninh là những nội dung cơ bản trong xây dựng quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân vững mạnh. Chính vì vậy các khóa học tập chung về nhiệm vụ này cho học sinh, sinh viên không chỉ giúp các em nắm được kiến thức quân sự quốc phòng, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước mà còn rèn luyện các em sức khỏe một cách hiệu quả.