Những nội dung chính trong chương trình Chuyển động Thể thao - Số 11:

- Hội thao Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc.

- Hội thao quần chúng Học viện Hậu cần 2019.

- Công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm Thể thao Quốc phòng 2.