Những nội dung chính trong chương trình Chuyển động Thể thao - Số 16:

- Nâng cao huấn luyện thể lực chiến sĩ mới.

- Chỉ huy các cấp của Quân khu 1 tập trung khắc phục mọi khó khăn để nâng cao chất lượng huấn luyện tổng hợp cho chiến sĩ mới.